квалитет гласа

квалитет гласа акустичка особина гласа која се тиче карактеристичне резонанције или боје гласа, односно резултата укупних фреквенција које одређују тај глас. Иако се у многим случајевима, приликом сегментних истраживања, изједначава са појмом боје гласа, појам к. г. у ширем смислу означава и свеукупност обележја која одликују један глас: висину, јачину, трајање и боју. На основу ових карактеристика одређује се и к. г. појединачне особе, те је на основу квалитета гласа могуће идентификовати говорника. Основну разлику између квалитета гласова говорника прави боја гласа, која зависи од величине и облика резонатора тако да сваки човек има посебну, личну боју. Исп. глас, висина гласа, боја гласа, трајање гласа, јачина гласа, тон.

Литература:
Милетић, Бранко, Основи фонетике српског језика, Београд: Знање, 1952.
Malmberg, Bertil, Fonetika, Sarajevo: Svjetlost – Zavod za udžbenike, 1974.