брзопис (брзописно писмо) типолошки ново писмо у односу на уставно. Одговара типу писма које се у другим културама зове курзив.

Прочитајте

глагољица (стсл. глаголати) старо словенско писмо, које је пре почетка Великоморавске мисије саставио Константин Филозоф (Свети Ћирило).

Прочитајте

двојина (дуал) морфолошка категорија, категорија граматичког броја којом се у неким језицима у деклинацији и конјугацији означавају два ентитета. Основно, најстарије значење двојине у старијим епохама индоевропских језика било је „целина од два дела”, односно „јединство у природном двојству”, а не „два засебна предмета” (уз које је била обавезна употреба броја два).

Прочитајте

диглосија (грч. δίγλωσσος [díglōssos] ‘који говори два језика’, фр. diglossie, енгл. diglossia) употреба двају функционално разграничених језика у истој друштвено-језичкој заједници, при чему реч може бити о хетерогеној или хомогеној диглосији. Ова социолингвистичка појава постојала је од најранијег периода писмености код Словена, али није била иста на целом словенском простору.

Прочитајте

диграм (од грч. δί-/δις [dí-/dis] ‘двапут’ + -грам < грч. γράμμα [grámma] ‘слово’; фр. digramme) в. диграф. спој две графеме којима се означава један глас.

Прочитајте

диграф (од грч. δί-/δις [dí-/dis] ‘двапут’ + γράφω [gráphō] 1. sg., γράφειν [gráphein] ‘писати’) в. диграм. спој две графеме којима се означава један глас.

Прочитајте

диграфија (од грч. δί-/δις [dí-/dis] ‘двапут’ + графија; фр. digraphie) употреба различитих писама за један исти језик.

Прочитајте

дијахронија (од грч. διά [diá] + χρόνος [chrónos] ‘време’) в. дијахронијска (историјска) лингвистика. историјски, динамички аспект у проучавању језика, који подразумева приказивање различитих фаза у развоју језика кроз време.

Прочитајте