гласовна алтернација

гласовна алтернација (према лат. alternatio – смењивање, мењање) промена гласа или групе гласова у речи настала под утицајем гласовних закона. Гласови се у речи нижу на основу правила о дистрибуцији фонема, при чему ступају у одређене опозиције које могу захтевати или ограничавати гласовну промену, односно гласовну алтернацију. Гласовни закони су закони који регулишу опозиције гласова које настају када се у контакту нађу одређени типови гласова. Такво регулисање подразумева замену (алтернацију) једног гласа другим, стапање два гласа у један или нестајање гласа из речи. Гласови који учествују у гласовној алтернацији називају се алтернанти. Гласовне алтернације могу бити фонолошки, творбено или морфолошки условљене, у зависности од тога који ниво језика утиче на настанак алтернације. Фонолошки условљене алтернације условљене су артикулационо-акустичким карактеристикама гласова и опозицијама које настају при изговору гласова у блиском окружењу. Такве алтернације у српском језику су: једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе, асимилација и дисимилација вокала, као и дисимилација и губљење консонаната. Морфолошки условљене алтернације условљене су променом облика речи, а творбено условљене алтернације условљене су различитим творбеним моделима. Такве морфолошке и творбене алтернације у српском језику су палатализација, сибиларизација, јотовање, непостојано а, алтернација о : е, алтернација л : о, превој вокала итд. Постоје различити ступњеви алтернације: пуни (нормални) ступањ, редуковани ступањ, нулти ступањ и ступањ промене боје. У односу на време настанка г. а. може бити историјска или традиционална. Понашањем гласова у морфолошким и творбеним модификацијама речи бави се лингвистичка дисциплина морфофонологија. Поменути термин се у различитим традицијама назива и терминима морфонологија, морфофонемика или морфонемика. Исп. глас, фонетика.

Литература:
Милетић, Бранко, Основи фонетике српског језика, Београд: Знање, 1952.
Петровић, Драгољуб, Снежана Гудурић, Фонологија српског језика, Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 2010.
Subotić, Ljiljana, Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković, Fonetika i fonologijа: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika, Filozofski fakultet: Novi Sad, 2012.