морфологија

морфологија (од морфо- < грч. грч. μορφή [morphḗ] ‘облик’ + -логија < грч. -λογία [-logía] ‘знање’, λόγος [logós] ‘реч’; фр. morphologie, енгл. morphology) део науке о језику који се бави структуром, облицима, врстама и грађењем (творбом) речи; заједно са синтаксом чини основни део граматике. Под морфологијом се обично подразумева флективна (флексивна) морфологија, док се у морфологију у ширем смислу уврштава и творба речи (лексичка или деривациона морфологија). Морфологија је усмерена на унутрашњу структуру речи, односно промену (облика) речи у парадигми, па главни предмет проучавања представљају морфеме и обличке промене појединих врста речи као начин изражавања граматичких категорија. Морфолошка анализа подразумева рашчлањивање речи на морфолошку (граматичку) основу и наставак, а морфемска анализа рашчлањивање речи на морфеме. Предмет проучавања творбе речи јесте грађење речи, односно настајање нових лексема од морфема и речи, док морфологија у ужем смислу морфемама приступа као јединицама од којих се творе различити облици речи. Разлика између морфологије и творбе речи (дериватологије) повлачи и разлику у терминолошко-појмовном апарату; тако се при морфемским анализама користе термини корен и афикс, а при творбеној анализи творбена основа и творбени афикс. У дескриптивној лингвистици морфологија и дериватологија заједно чине морфемику (морфематику). У новије време морфематика се у славистици посматра као посебна граматичка дисциплина унутар морфологије и дериватологије, усмерена на проучавање морфема, граматичких и творбених, њихове структуре, функционисања и употребе у језику. Исп. морфема, морфолошка категорија, граматичка категорија, основа, творбени наставак, граматички наставак, корен, афикс, формант, дериватологија, извођење, граматика

Литература:

Бугарски, Ранко, Увод у општу лингвистику, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1995.

Ђуровић, Сања, Основни појмови морфематике српског језика, У: (ур.) Предраг Пипер и Владан Јовановић, Словенска терминологија данас, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2017.