морфолошка категорија

морфолошка категорија граматичка категорија којом се означава промена облика једне речи, при чему за сваку вредност постоји посебан облик (нпр. придев плав може бити у мушком роду – плав, женском роду – плава и средњем роду – плаво). У науци о језику користи се и термин обличка категорија. Граматичка категорија подразумева систем вредности који се састоји од најмање два члана. Може бити класификациона и морфолошка. Променљиве речи и неки прилози имају следеће граматичке категорије: а) именске речи – граматички род, граматички број, падеж (придеви имају још и придевски вид и компарацију, тј. степен поређења, а неке заменице лице); б) глаголи – глаголски вид, глаголски род, глаголски облик, глаголски број, граматички род, лице, потврдност/одричност и стање (актив и пасив); в) прилози – неки прилози имају компарацију, тј. степен поређења. Оне граматичке категорије којима се речима не мењају облици, већ се одређена вредност приписује свакој речи понаособ и на основу ње се речи разврставају у групе јесу класификационе категорије. Тако, на пример, кажемо да придеви могу имати облике мушког, женског или средњег рода, што је њихова морфолошка категорија, док се именице деле на оне мушког, женског и средњег рода, што је њихова класификациона категорија. Класификационе категорије су граматички род код именица и глаголски вид код глагола, пошто је свака именица једног граматичког рода, односно сваки глагол јесте свршени (= перфективни) или несвршени (= имперфективни). Већина именица српског језика остварује се у реченици у два облика: у облику једнине – кад означава један појам (нпр. телефон, флаша, језеро) и у облику множине – кад означава више од једног појма (нпр. телефони, флаше, језера). С обзиром на то да именице мењају облике у зависности од тога да ли су употребљене у једнини или множини, граматички број именица је морфолошка (обличка) категорија. Свака именица српског језика, такође, мења облик када се, приликом исказивања одређене реченичне функције (службе), употреби у одговарајућем падежу. Зато је и падеж морфолошка (обличка) категорија именица. Тако функција правог објекта може бити исказана само акузативом (без предлога) или деоним или словенским генитивом, који се може заменити акузативом; функција граматичког субјекта – номинативом; функција прилошке одредбе за место свим падежима осим номинативом и вокативом и сл. Дакле, граматичке категорије именица су граматички род, који је притом и класификациона категорија, док су друге две граматичке категорије – граматички број и падеж њихове морфолошке (обличке) категорије. С друге стране, граматичке категорије придева – граматички род, граматички број и падеж, уједно су и њихове морфолошке (обличке) категорије, јер сваки придев поседује све ове категорије. Исп. род, број, падеж, компарација, глаголски вид, лице, актив, пасив, глаголски облик.

Литература:

Ајџановић, Милан, Стандардни српски језик 2: морфологија, Нови Сад: Филозофски факултет, 2022.