абецеда 1. утврђени инвентар и редослед слова латинице. Назив абецеда настао је творбеним спајањем назива прва четири латинска слова (а-бе-це-де, тј. A, B, C, D), уз морфолошку адаптацију (финално -е замењено је наставком -a).

Прочитајте

акустичка фонетика грана фонетике која проучава физичка својства гласова; физичка фонетика. Фонетика се дели на три главне гране: акустичку фонетику, која проучава физичка својства гласова, артикулациону фонетику, која проучава физиолошка својства гласова и артикулацију говора, и аудитивну фонетику, која проучава перцепцију гласова.

Прочитајте

акценат (лат. аccentus ‘акценат, интонација’, фр. accent, нем. Akzent) 1. фонетско средство којим се издвајају поједини сегменти говора, које се састоји од трију елемената: јачине (интензитета), висине (тона или интонације) и дужине (квантитета).

Прочитајте

акцентологија (од акценат + логија < грч. λογία [-logía] ‘знање’, λόγος [logós] ‘реч’) наука о акцентима; лингвистичка дисциплина која се бави проучавањем акцената, њиховог система, стања, развоја и функционисања у оквиру једног језика или говора.

Прочитајте

алфабет (од грч. ἄλφα [álpha] + βῆτα [bêta] два прва слова грчке азбуке) 1. утврђен инвентар и редослед слова у грчкој азбуци, грчка азбука. Назив је настао спајањем имена првог и другог словног знака, алфа и бета. Има 24 слова, 17 консонантских и 7 вокалских.

Прочитајте

аналогија (грч. ἁναλογία ‘сразмера, однос, пропорција, симетрија’) 1. процес стварања нових језичких (граматичких) облика или промене постојећих преобликовањем и уподобљавањем према другим облицима који су им слични.

Прочитајте

антрополошка лингвистика (антропо‑ < грч. ἄνθρωπος ‘човек’ + лингвистика) грана лингвистике са интердисциплинарним приступом у проучавању односа између језика, културе и друштва.

Прочитајте

антропоцентризам (< грч. ánthropos човек, лат. centrum средиште, средишња тачка (као други део речи значи усмереност према средишту) тумачење и описивање лингвистичких чињеница – одређених аспеката језичког и граматичког система, као и језичке слике света, те лексике одређеног језика – према критеријумима по којима је човек са својим потребама центар сваке комуникативне ситуације, средиште према коме се усмерава и усклађује развој језика на свим нивоима.

Прочитајте

ареална лингвистика лингвистичка дисциплина у оквиру које се истражује територијални распоред језичких појава; проучава утицај фактора простора на еволуцију језика.

Прочитајте

артикулација (лат. articulatio) низ покрета говорних органа који својим деловањем утичу на кретање ваздушне струје и настајање гласа.

Прочитајте