антропонимија

антропонимија (од грч. ἄνθρωπος [ánthropos] ‘човек’ + -онимија < грч. ὄνῠμᾰ [ónyma] = ὄνομα [ónomа] ‘име’; фр. anthroponymie) систем антропонимских категорија. Антропоними су имена људи као предмет ономастичког проучавања. Антропониме чине лична имена, презимена и надимци, који се на основу својих формалних, граматичких и ономатолошких значења сврставају у одређене антропонимске категорије. Поред наведених антропонима, постоје и патроними, матроними и адроними, који се, такође, могу сврстати у ред презимена. Антропонимијске категорије деле се на примарне и секундарне, те се као примарне категорије издвајају лично име и презиме, а као секундарне категорије издвајају се надимак, патроним, матроним и андроним. Исп. антропоним, антропономастика, ономастика.

Литература:
Шћепановић, Михаило, Снежана Баук, „Терминологија српске антропонимијеˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане, Терминолошка стандардизација лингвистичког описа савременог српског језика 32/3, 2002, 269–287.