деривација

деривација (лат. dērīvātiō ‘одвођење’ < dērīvō 1. sg., dērīvāre ‘одвести, водити’) 1. у ужем значењу творбени начин којим се граде речи додавањем суфикса на творбену основу; суфиксација, извођење. Деривација у ужем смислу или суфиксација најпродуктивнији је начин творбе у српском језику. Додавањем суфикса може се променити врста речи (ра̏тра̏товати) или може остати иста (тра́ватра̀вица). Производ деривације назива се дериват (изведеница, изведена реч). Између деривата и основинске (мотивне) речи мора постојати формално-семантичка веза која се назива мотивација (мотивисаност). У формални састав изведене речи неће улазити цела основинска реч, већ само њен елемент – творбена основа. Деривацијом настају нове речи (књи̏гакњѝжара, књи̏жица, књи̏шкӣ), док флективним процесима настају нови облици исте речи (књи̏гакњи̏ге, књи̏зи), што је предмет проучавања морфологије у ужем смислу. У србистици је присутно и схватање по којем д. у ужем смислу обухвата, осим суфиксације, и префиксацију (грађење речи помоћу префикса), дакле, афиксацију уопште. Сматра се изузетно продуктивним начином творбе када је реч о српском језику. Као посебан тип деривације издваја се регресивна деривација. Под овим термином подразумева се грађење нових речи одбацивањем префикса или суфикса који су део творбене структуре мотивне речи (хо́датихо̑д). Код појединих аутора јаваља се и термин нулта суфиксација, при чему се подразумева да творбени формант који учествује у овом начину творбе има нулту гласовну вредност (тзв. нулти суфикс). У литератури се јавља и секундарна деривација (суфиксација), плеонастичка деривација (суфиксација), при којој се се додавањем суфикса не добијају нове лексеме с посебним лексичким значењем, односно не добијају се речи чије је значење промењено (ваш- + -ка > ва̏шка, кћер- + -ка > кће́рка, кокош- + -ка > ко̀ко̄шка) већ се њоме само облички мења реч. 2. у ширем значењу творба речи уопште, грађење речи, образовање речи. Исп. извођење, дериватологија, суфиксација, морфологија, морфема, афикс.

Литература:
Ћорић, Божо,
Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.
Клајн, Иван, Творба речи у савременом српском језику. Део 2, Суфиксација и конверзија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српски језик САНУ и Нови Сад: Матица српска, 2003.
Клајн, Иван, Предраг Пипер,
Нормативна граматика српског језика, Нови Сад: Матица српска, 2013.